Μελέτη σήραγγας στην περιοχή της Αρκαδικής Πύλης
Τοποθεσία: Αρκαδική Πύλη
Επιφάνεια: Συνολικό Μήκος: 194 μ.
Μελέτη: 2014
Πελάτης: Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Ο.Τ.Α.

Η παρούσα Οριστική μελέτη αφορά στη διάνοιξη με υπόγεια εκσκαφή της σήραγγας στην περιοχή της Αρκαδικής Πύλης, μήκους 194,44m, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ανακατασκευής και βελτίωσης του οδικού τμήματος μήκους περίπου 10χλμ. από την Τοπική Κοινότητα της Λάμπαινας του Δήμου Μεσσήνης ως την Αρκαδική Πύλη. Ειδικότερα, αφορά στην οριστική μελέτη των απαιτούμενων εργασιών εκσκαφής και προσωρινής υποστήριξης του υπογείου τμήματος της Σήραγγας.

Η διάνοιξη της σήραγγας κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να εκτραπεί η διέλευση των οχημάτων μέσα από τον αρχαιολογικό χώρο της Αρκαδικής Πύλης και συγκεκριμένα μέσα από αυτήν. Η κατασκευή της θα γίνει με διάνοιξη δια υπόγειας εκσκαφής, προκειμένου να μην υποστεί φθορές ο αρχαιολογικός χώρος που την περιβάλλει.

Ύστερα από εκπόνηση σχετικής ανάλυσης και βάσει του τύπου διατομής της οδού επιλέχθηκε η τυπική διατομή 10.5Τ σύμφωνα με τον ΟΜΟΕ, που είναι αντίστοιχη της διατομής «γ2» που χρησιμοποιείται στην μελέτη Οδοποιίας. Πρόκειται για μια σήραγγα μονού κλάδου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας με διατομή ακτίνας 5,25m.

Η σήραγγα περιλαμβάνει τα παρακάτω τμήματα:
• Το Cut & Cover εισόδου, από τη Χ.Θ. 9+834,52 έως τη Χ.Θ. 9+858,76, μήκους 24,24m.
• Τη σήραγγα με διάτρηση, από τη Χ.Θ. 9+858,76 έως τη Χ.Θ. 10+008,76, μήκους 150m.
• Το Cut & Cover εξόδου, από τη Χ.Θ. 10+008,76 έως τη Χ.Θ. 10+030,96, μήκους 22,20m.