Πολιτική ποιότητας

Η εταιρεία Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ καθιέρωσε,  εφαρμόζει  και συντηρεί, ένα Σύστημα Διαχείρισης για την Ποιότητα σε συμφωνία με το ΠΡΟΤΥΠΟ  EN ISO 9001:2015  για  το  Πεδίο    Εφαρμογής:  "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΕ  ΈΡΓΑ ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ (ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ, ΣΤΑΤΙΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ)".

Η  μέχρι  σήμερα αντιμετώπιση της ποιότητας από την εταιρεία  Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ έχει επιβραβευθεί με την συνεχή και συστηματική ανάθεση μελετών  από  υπηρεσίες  με ιδιαίτερες ποιοτικές απαιτήσεις.

Η διοίκηση και το προσωπικό της εταιρείας μεριμνούν συνεχώς, στο μερίδιο το οποίο τους αντιστοιχεί, για την υλοποίηση, παρακολούθηση και ικανοποίηση των υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από τις κατά περίπτωση συμβάσεις (απαιτήσεις ποιότητας, χρονοδιαγράμματα παραδόσεων, κόστη, κλπ) και την ισχύουσα Νομοθεσία..

Η λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας της εταιρείας  αξιολογείται για την διαπίστωση της αποδοτικότητάς του και οι διαδικασίες του ελέγχονται για την διαπίστωση της ορθής εφαρμογής τους. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εισαγωγής του συγκεκριμένου συστήματος η Διεύθυνση  της  Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ:      

  • Προέβη στην εκπαίδευση του εμπλεκόμενου προσωπικού και στην διάθεση των απαιτούμενων μέσων.

 

  • Ανέθεσε συγκεκριμένες και σαφείς αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες στο  συγκεκριμένο προσωπικό.

 

  • Προβαίνει σε συνεχής επιθεωρήσεις του συστήματος ή των τμημάτων του, για να εξετάζονται οι όποιες ατέλειες ή αδυναμίες του αλλά και να ελέγχεται η αφοσίωση του προσωπικού στην πιστή εφαρμογή του.

 

  • Προσπαθεί να μειώνει το κόστος ποιότητας, ώστε να βελτιώνεται με τον τρόπο αυτό η ανταγωνιστική θέση της εταιρείας.

 

Με την συνειδητή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και με την πιστή τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών της η εταιρεία   Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ KAI ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΕ  φρονεί ότι μπορεί να ανταποκριθεί στα κελεύσματα των καιρών και να μεγαλώσει το μερίδιό της στην αγορά.

 

Η Διεύθυνση της εταιρείας έχει καθιερώσει, εφαρμόζει και διατηρεί μια πολιτική ποιότητας η οποία: 

 

α. είναι κατάλληλη για το σκοπό και το πλαίσιο λειτουργίας.

 

β. παρέχει το πλαίσιο για την καθιέρωση των στόχων ποιότητας.

 

γ. περιλαμβάνει δέσμευση για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που     εφαρμόζονται.

 

δ. περιλαμβάνει δέσμευση για τη συνεχή βελτίωση του συστήματος  διαχείρισης της ποιότητας.