Γεωτεχνικές Έρευνες & Μελέτες

Η εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό με μεγάλη εμπειρία στην εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και την εκπόνηση γεωτεχνικών μελετών, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται μελέτες ειδικών θεμελιώσεων, προφόρτισης, αντιστηρίξεων και Σηράγγων.