Περιβαλλοντικές Μελέτες

Στον τομέα του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, η Εταιρεία είναι πλήρως ενημερωμένη σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις. Ασχολείται κυρίως με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων,  συμπεριλαμβανομένων τόσο Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.), όσο και Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.).