Τοπογραφικές μελέτες

Στον τομέα της Τοπογραφίας η Εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε ότι αφορά την εκπόνηση τοπογραφικών μελετών χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα επίγειας αποτύπωσης. Αναλαμβάνει επίσης κτηματογραφικές μελέτες, πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού, καθώς και μελέτες Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S.)