Υπηρεσίες

 

Η εταιρεία Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. είναι εγγεγραμμένη στα επίσημα μητρώα μελετητών του ΥΠΕΧΩΔΕ με αριθμό μητρώου 98 και κατηγορίες και τάξης ως αναγράφεται στον πιο κάτω πίνακα:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΞΗ ΠΤΥΧΙΟΥ
06 Αρχιτεκτονικά Ε
07 Ειδικά Αρχιτεκτονικά Δ
08 Στατικά Ε
10 Συγκοινωνιακά Δ
13 Υδραυλικά Γ
16 Τοπογραφικά Ε
21 Γεωτεχνικά Δ
27 Περιβαλλοντικά Α