Άλλες Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου Μηχανικού σε ιδιώτες, επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, σε όλους τους επιμέρους τομείς δραστηριοποίησής της. Επιπλέον, διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία σε ζητήματα χωροταξικής, πολεοδομικής και κτιριοδομικής νομοθεσίας, αναλαμβάνει την υποστήριξη του πελάτη στο σύνολο των σχετικών διαδικασιών (τακτοποιήσεις, έκδοση αδειών/ βεβαιώσεων / πιστοποιητικών, πραγματογνωμοσύνες).