Συγκοινωνιακές & Υδραυλικές μελέτες

Η Εταιρεία δραστηριοποιείται ενεργά στον τομέα των Συγκοινωνιών, μέσω της εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών, μελετών οδοποιίας, σχεδιασμού ισόπεδων και ανισόπεδων κόμβων, όπως επίσης σήμανσης και ασφάλισης οδών.

Στον τομέα των Υδραυλικών μελετών, η εταιρεία αναλαμβάνει μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης, εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων,  καθώς και μελέτες διευθέτησης / οριοθέτησης ρεμάτων.