Επίβλεψη Κατασκευών

Η Χ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. αναλαμβάνει την επίβλεψη και κατασκευή μιας ευρείας γκάμας τεχνικών έργων. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την ορθή εφαρμογή της μελέτης, η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη έμφαση στην επίβλεψη των εργασιών με συνεχή παρουσία και παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του έργου, ώστε αφενός να αντιμετωπιστούν με υπεύθυνη πρωτοβουλία τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν επί τόπου, αφετέρου δε να διασφαλιστούν αυστηρές προδιαγραφές σε όλες τις κατασκευαστικές διαδικασίες, όπως επίσης η τήρηση του οικονομικού προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος.